Archívy autora: Mgr. Marta Kopálová

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a č. 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov   Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – parc. č. 83/1

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.10.2020 začala konanie č. DVO-77/2020 o vydanie súhlasu na výrub  13 ks jabloň, 3 ks orech, 5 ks slivka rastúcich na pozemku registra “C”  parc. č.83/1 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti a sprístupnenia pozemku navrhovateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac

Opatrenia ÚVZ zo dňa 11.10.2020 – sprísnenie

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia: (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.) RÚŠKA Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov. Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom ... viac