Archívy autora: Mgr. Marta Kopálová

Cyklobusom do Karpát

Spoznávajte zaujímavé turistické chodníky alebo cyklistické okruhy a nájdite si svoje nové obľúbené miesta pre aktívny oddych.  Cyklobusom do Karpát, vhodným aj pre turistov, sa odveziete pohodlne a bezpečne každú sobotu na trase Trnava – Horné Orešany – Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové – Brezová pod Bradlom – Prietrž.    Cena lístka pre všetky vekové kategórie:  Jednosmerný 2 € Spiatočný 4 € Dieťa do 3 rokov zdarma Rezervujte si svoje miesto v cyklobuse na webe Cyklobusom do Karpát | Trnavský kraj zážitkov (krajzazitkov.sk), majte istotu, že ... viac

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu   27.06.  ~ 03.07.2022

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu   27.06.  ~ 03.07.2022 Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    sv. omša nebude Utorok:         sv. omša nebude Streda:          18:00            Za veriacich Štvrtok:        18:00             Dominik a Štefánia Daminovci, syn Viliam a starí rodičia Piatok:          18:00             Karol Kolesík a syn Róbert Sobota:         8:00             Jozef Holleš, manželka Ernstína, syn Julián a Ervína, č. 328            Nedeľa:         08:00            Za zdravie, Božiu pomoc a dary ... viac

VZN č. 6_2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne ... viac

VZN č. 5_2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovani obsahu žúmp na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na ... viac

VZN č. 4_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda, ... viac

VZN č. 3_2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci DV a ochranu verejnej zelene na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dobrá ... viac

VZN č. 2_2022 o organizácii miestneho referenda

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121 – elektronicky na adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com Vyhodnotenie ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – plechový sklad a krytý vonkajší priestor – časť parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 309/2022 zo dňa 23.06.2022 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – plechový sklad – časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ ... viac

Oznámenie Slovenského vodohospodárskeho podniku

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, v zmysle zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pracuje na aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika. V súvislosti s touto činnosťou realizuje projekt „Hodnotenie a  manažment povodňového rizika – aktualizácia“. V rámci  projektu zabezpečujú  pre SVP, š.p. geodetické merania a prieskum vodných tokov a stavieb v katastrálnom území aj našej obce firmy v  „Združení TOKY 2022“ a spoločnosť   „ESPRIT s.r.o.“. V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky je vlastník alebo užívateľ pozemkov povinný poskytnúť súčinnosť a prístup k vodnému ... viac