Farské oznamy 06.07. – 12.07.2020

Farské oznamy na 14. cezročnú nedeľu   06.07.2020  ~ 12.07. 2020 Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    sv. omša nebude Utorok:         18:00            Tomáš Danko, manželka Emília, dcéra, zaťovia a vnuk, č. 271 Streda:          sv. omša nebude Štvrtok:        18:00            Štefan Danko, manželka Anna, dcéra Mária a rodičia, č. 234 Piatok:          18:00            Zomrelá manželka Mária Danková, Ondrej Lukačovič, svokor  a brat  Dominik Lukačovič, č. 145 Sobota:         08:00            Jozef Dúbrava a manželka Etela, č. 172 Nedeľa:         08:00            Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého, č. 115         ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – VONKAJŠÍ PRIESTOR PRI PLECHOVOM SKLADE – parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 134/2020 zo dňa 24.06.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – krytý vonkajší priestor pri plechovom sklade – časť parc. č. 1391/1, ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – PLECHOVÝ SKLAD – parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode č. 132/2020 zo dňa 24.06.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – plechový sklad – časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ v ... viac

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu  podľa § 9a ods. 9 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí) z v e r e j ň u j e Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   a to nehnuteľnosť, časť pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/127 parcela registra C o výmere 140 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorá je zapísaná na LV č. 1300 v prospech nájomcu: Ing. Schingler František, bytom Púpavová 30, 841 ... viac

Oznámenie TAVOS, a.s. ohľadom fakturácie

V mesiaci júl 2020 bude Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. občanom rozosielať riadne faktúry, vyúčtovacie faktúry a zálohové (preddavkové) faktúry za vodné a stočné. Priložený Informačný dokument:  Info TAVOS  – obsahuje odpovede na časté otázky zákazníkov ohľadom fakturácie. Ďalšie informácie sú zverejnené na stránke: www.tavos.sk (Dátum odstránenia: 31.07.2020 23:59)

Informácia o rozšírení kamerového systému v obci Dobrá Voda

Rozšírenie kamerového systému v obci Dobrá Voda Oznámenie o realizácii projektu Obec Dobrá Voda realizovala projekt pod názvom: „Doplnenie digitálneho kamerového systému v obci Dobrá Voda etapa 1/2020“ Jeho hlavnými aktivitami bolo: Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – lokalita Miestny cintorín Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sumou 5 000 EUR. (Dátum odstránenia: 31.08.2020 23:59)

Preventívne opatrenia – KORONAVÍRUS

V súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusového ochorenia COVID-19, kedy je riziko infekcie COVID 19 vysoké aj v krajinách EÚ upozorňujeme ohľadom preventívnych opatrení. Vzhľadom na to, že ochorenie sa šíri kvapôčkovou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo predmetmi, ktoré sú bezprostredne kontaminované sekrétmi infikovanej osoby, je potrebné v prevencii koronavírusového ochorenia dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako pri chrípke: – vyhýbať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym ochorením dýchacích ciest – často si umývať ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd alebo ... viac