Farské oznamy 28.09.2020 – 04.10.2020

Farské oznamy na 26. cezročnú nedeľu    28.09.2020 ~ 04.10. 2020   Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:    14:00             Pohrebná sv. omša za Rudolfa Lukačoviča Utorok:         18:00             Anna Nováková, manžel Elígius, rodičia a Adriana, č. 179 Streda:          18:00             Zomrelá manželka, vnuk a ich predkovia, č. 339 Štvrtok:        sv. omša nebude Piatok:          18:00             Za Božiu pomoc a zdravie, č. 287 Sobota:         15:00             Sobášna sv. omša za novomanželský pár                                                Lukáš Bohunický a Lucia Kollárová Nedeľa:         08:00             Za zdravie a Božiu pomoc pre dieťa                         10:00             Za veriacich                         15:00             ... viac

Opatrenia RÚVZ – červená zóna v okrese Trnava od 21.09.2020

Opatrenia Regionálneho ÚVZ SR TRNAVA, z dôvodu že okres Trnava je od pondelka 21.9.2020 na covid semafore v červenej zóne. RUVZ/2020/03372 – Opatrenia pri ohrození verejného zdravia Piatok, 18. september 2020 15:50 Na stiahnutie: http://www.ruvztt.sk/images/stories/2020/aktuality/2020.09.18/2020_03372_OE_Opatrenie[9750].pdf   S účinnosťou od 21. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje viď info v opatrení.   RUVZ/2020/03371 – Opatrenie – Zákaz návštev Trnava Piatok, 18. september 2020 15:15 Na stiahnutie tu: http://www.ruvztt.sk/images/stories/2020/aktuality/2020.09.18/Opatrenie_zakaz_navstev_Trnava.pdf (Dátum odstránenia: 31.10.2020 23:59)

Opatrenie ÚVZ 17.09.2020_prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie prevádzky a hromadné podujatia v prílohe: opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09     Zhrnutie dôležitých informácií: S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa ... viac

Opatrenia ÚVZ SR_platné od 16.09.2020

Po zasadnutí panedemickej komisie zo dňa 11.09.2020 – informácie ÚVZ SR oficiálne zverejnené  na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4450:zasadala-pandemicka-komisia-budu-sa-meni-niektore-opatrenia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov. ·        Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni základnej školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť rovnaké pravidlá ako doteraz. Podrobnosti nájdete tu: ... viac

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy

Trnavský samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb v kraji vyzýva za účelom efektívnejšieho využívania verejnej dopravy k pripomienkovaniu platných cestovných poriadkov. Požiadavky od obecných úradov a cestujúcej verejnosti je možné zasielať v dňoch 14.-30.9.2020. Bližšie informácie v priloženom súbore: zmeny cp – pripomienky 2020-1       (Dátum odstránenia: 30.09.2020 23:59)

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov   Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym ... viac

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku – parc. č. 249/1

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov   Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemok – parc.  KN reg. „C“  č. 249/1 – záhrada o výmere 407 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je pozemok na individuálnu ... viac