Oznam ZŠ s MŠ Dobrá Voda – Dištančné vzdelávanie pokračuje

Deti a žiaci sa od pondelka 18.1.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

MUDr. Čermáková – oznam pre pacientov

MUDr. Čermáková oznamuje svojim pacientom, že vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu je možná návšteva v ordinácii iba po telefonickom dohovore. Je potrebné využívať v prvom rade e-mail, telefón, prípadne poštovú schránku. Kontakt na ambulanciu je: 033/5575107, email: oadechtice@gmail.com. Za pochopenie ďakujeme.   (Dátum odstránenia: 28.02.2021 14:58)

Obecný úrad Dobrá Voda_zatvorený až do odvolania

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude zatvorený až do odvolania z dôvodu aktuálnej situácie s covid-19. Žiadame občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu voči obci. V súrnych prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/5575004, 0905/739465. E-mail: dobravoda.podatelna@gmail.com, dobravoda.starosta@gmail.com, dobravoda.dane@gmail.com. Za pochopenie ďakujeme.

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov_parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. ... viac