VZN č. 6_2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne ... viac

VZN č. 5_2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovani obsahu žúmp na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na ... viac

VZN č. 4_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda, ... viac

VZN č. 3_2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci DV a ochranu verejnej zelene na území obce DV

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dobrá Voda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dobrá ... viac

VZN č. 2_2022 o organizácii miestneho referenda

OBCE DOBRÁ VODA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.5.2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.5.2022 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.5.2022 Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2022 Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 121 – elektronicky na adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com Vyhodnotenie ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – plechový sklad a krytý vonkajší priestor – časť parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 309/2022 zo dňa 23.06.2022 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – plechový sklad – časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ ... viac

Ponuka práce – Učiteľka 1. stupeň ZŠ s MŠ Dobrá Voda

  Pozícia: Učiteľka (1. stupeň) ZŠ s MŠ Dobrá Voda Úväzok: 100%  Dátum nástupu: 1..9.2022 Požiadavky: Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru učiteľku prvého stupňa ZŠ s nástupom od 1.9. 2022. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný ... viac

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) ... viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU_prenájom budovy parc.č. 1391/2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 273/2022 zo dňa 24.02.2022 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova parc. č. 1391/2, parcela registra „C“ v katastrálnom území ... viac