OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – vonkajšie priestory pred betónovými garážami, parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 186/2021 zo dňa 31.03.2021 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – vonkajší priestor (pred betónovými garážami) – časť parc. č. 1391/1, ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – vonkajšie priestory parc. č. 1391/1

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 184/2021 zo dňa 31.03.2021 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – vonkajší priestor – časť parc. č. 1391/1, parcela registra „C“ ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU – BUDOVA “PREVODOVKY” parc. č. 1391/3

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 187/2021 zo dňa 31.03.2021 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – prevodovky,  parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v ... viac

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa_parc. č. 494/170 a parc. č. 494/171

Obec Dobrá Voda Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121 www.obecdobravoda.eu   podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)   z v e r e j ň u j e   Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa     a to nehnuteľnosti, pozemky v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/170, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2  a parcela č. 494/171, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU_Budova “Reštaurácia a terasa”

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU   Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 158/2020 zo dňa 22.10.2020 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova „reštaurácia“,  parc. č. 527/1 vo výmere 502 m2 a vonkajšie ... viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKOV _ parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom. ... viac

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 pre obec Dobrá Voda je 21,54 %. (Dátum odstránenia: 28.02.2022 20:59)

ZŠ s MŠ Dobrá Voda – návrat detí do škôl _NOVÝ OZNAM!

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci ! Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 5.2. 2021 a schváleného COVID AUTOMATU sa školy v čiernych okresoch neotvoria. Takže ani naša škola a materská škola neobnoví prezenčnú formu vyučovania, keďže sa okres Trnava nachádza v čiernej zóne. Výchovno – vzdelávací proces bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou. Je nám ľúto týchto protichodných vyjadrení, ale neustále sa menia pokyny, ktoré sme povinní dodržiavať.   riaditeľka ZŠ s MŠ

OcÚ Dobrá Voda – zatvorený

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude zatvorený až do odvolania z dôvodu epidemiologickej situácie. Žiadame občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu voči obci. V súrnych prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. č. 033/5575004, 0905/739465, 0917/789773. E-mail: dobravoda.podatelna@gmail.com, dobravoda.starosta@gmail.com, dobravoda.dane@gmail.com. Za pochopenie ďakujeme.