DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 371, s celkovou veľkosťou 238,2 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 84 435


ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (196)

   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2008 (veľkosť: 69,5 kB | pridané: 26.02.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2007 (veľkosť: 144,5 kB | pridané: 26.12.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2007 (veľkosť: 116,0 kB | pridané: 09.12.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2007 (veľkosť: 85,5 kB | pridané: 17.10.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2007 (veľkosť: 84,0 kB | pridané: 26.09.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.07.2007 (veľkosť: 81,5 kB | pridané: 16.07.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.05.2007 (veľkosť: 97,5 kB | pridané: 31.05.2007)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2007 (veľkosť: 50,5 kB | pridané: 26.04.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.03.2007 (veľkosť: 74,0 kB | pridané: 30.03.2007)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2007 (veľkosť: 57,5 kB | pridané: 07.03.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2007 (veľkosť: 81,0 kB | pridané: 26.02.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.12.2006 (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 09.01.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2006 (veľkosť: 52,0 kB | pridané: 15.06.2006)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.03.2006 (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 12.03.2006)

STAVEBNÉ KONANIE (20)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 27.06.2015)
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 27.06.2015)

CIVILNÁ OCHRANA (5)

   Informácie pre obyvateľstvo - 2020 D.Voda (veľkosť: 409,4 kB | pridané: 18.03.2020)
   Informácia pre verejnosť (veľkosť: 279,1 kB | pridané: 12.08.2012)
   Brožúra pre obyvateľov II. (veľkosť: 306,9 kB | pridané: 11.04.2012)
   Brožúra pre obyvateľov II. (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 11.04.2012)
   Civilná ochrana - SKLADAČKA (veľkosť: 3,2 MB | pridané: 11.04.2012)

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY (1)

   Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda 2019 - 2021 (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 17.12.2018)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (25)

   Výzva na predkladanie ponúk – Oprava miestnej komunikácie – časť Hoštáky (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 14.08.2019)
   Výzva na predkladanie ponúk - "Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ Dobrá Voda" (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 14.06.2019)
   Prieskum trhu - "Výstavba detského ihriska" (veľkosť: 943,0 kB | pridané: 31.10.2018)
   Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Obec Dobrá Voda na "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1" (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 24.10.2018)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
   Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín" (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 15.06.2018)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín".
   Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode" (veľkosť: 2,8 MB | pridané: 12.10.2017)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
   Výzva na predkladanie ponúk: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode" (veľkosť: 2,7 MB | pridané: 12.10.2017)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
   Prístavba kultúrneho domu 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 760,1 kB | pridané: 05.03.2014)
   Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 734,9 kB | pridané: 05.03.2014)
   Prístavba kultúrneho domu 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 24.02.2014)
   Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 24.02.2014)
   Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 749,2 kB | pridané: 12.02.2014)
   Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 03.02.2014)
   Zimná údržba komunikácií 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 507,1 kB | pridané: 24.01.2014)
   Zimná údržba komunikácii 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 20.01.2014)
   Dodanie stravných lístkov 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 515,9 kB | pridané: 18.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 975,7 kB | pridané: 16.12.2013)
   Dodanie stravných lístkov 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 10.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK KRITÉRIÁ (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 05.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - OTVÁRANIE ČASTI KRITÉRIA (veľkosť: 150,0 kB | pridané: 04.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - INFORMÁCIA PODĽA §136 (veľkosť: 151,1 kB | pridané: 11.11.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA Č.2 (veľkosť: 765,5 kB | pridané: 09.11.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK OSTATNÉ (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 22.10.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - OTVÁRANIE ČASTI OSTATNÉ (veľkosť: 149,9 kB | pridané: 21.10.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (veľkosť: 690,9 kB | pridané: 26.09.2013)

OSTATNÉ DOKUMENTY (6)

   Oznámenie funkcií 2019 (veľkosť: 10,4 MB | pridané: 20.04.2020)
   Radón a zdravie obyvateľstva (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 16.04.2018)
   Priznanie k dani za psa (veľkosť: 51,6 kB | pridané: 27.12.2008)
   Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa (veľkosť: 17,9 kB | pridané: 27.12.2008)
   Čestné vyhlásenie (veľkosť: 11,6 kB | pridané: 27.12.2008)
   Potvrdenie o návšteve školy (veľkosť: 133,6 kB | pridané: 27.12.2007)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 4 z 4  «  1  2  3  4 
Print Friendly, PDF & Email