ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 70, s celkovou veľkosťou 18,3 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 12 817


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (70)

   Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 488,4 kB | pridané: 24.06.2022)
   Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 641,4 kB | pridané: 24.06.2022)
   Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 472,6 kB | pridané: 24.06.2022)
   Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 307,9 kB | pridané: 24.06.2022)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda (veľkosť: 517,6 kB | pridané: 24.06.2022)
   Návrh VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 490,2 kB | pridané: 11.05.2022)
   Návrh VZN č. 5/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 643,0 kB | pridané: 11.05.2022)
   Návrh VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 474,4 kB | pridané: 11.05.2022)
   Návrh VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci Dobrá Voda (veľkosť: 311,0 kB | pridané: 11.05.2022)
   Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda (veľkosť: 519,4 kB | pridané: 11.05.2022)
   Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia (veľkosť: 179,2 kB | pridané: 23.02.2022)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia (veľkosť: 179,6 kB | pridané: 04.02.2022)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 242,6 kB | pridané: 17.12.2021)
   Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia (veľkosť: 116,8 kB | pridané: 17.12.2021)
   Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia (veľkosť: 116,6 kB | pridané: 17.12.2021)
   Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh (veľkosť: 115,7 kB | pridané: 01.12.2021)
   Zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - návrh (veľkosť: 115,6 kB | pridané: 01.12.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 200,4 kB | pridané: 26.11.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi n (veľkosť: 208,3 kB | pridané: 12.10.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (veľkosť: 158,1 kB | pridané: 12.10.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (veľkosť: 825,1 kB | pridané: 24.09.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (veľkosť: 157,2 kB | pridané: 23.09.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 409,5 kB | pridané: 16.06.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 406,1 kB | pridané: 01.06.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 2/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda (veľkosť: 341,5 kB | pridané: 22.04.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020 (veľkosť: 195,2 kB | pridané: 01.04.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda (veľkosť: 341,2 kB | pridané: 26.03.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č.1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020 (veľkosť: 137,3 kB | pridané: 01.03.2021)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj (veľkosť: 180,6 kB | pridané: 16.12.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia (veľkosť: 157,4 kB | pridané: 16.12.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (veľkosť: 228,0 kB | pridané: 16.12.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia (veľkosť: 149,1 kB | pridané: 30.11.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj (veľkosť: 190,3 kB | pridané: 09.11.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (veľkosť: 198,2 kB | pridané: 20.10.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda (veľkosť: 122,3 kB | pridané: 04.05.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda (veľkosť: 214,4 kB | pridané: 06.03.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda (veľkosť: 155,2 kB | pridané: 14.02.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda (veľkosť: 152,7 kB | pridané: 27.01.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 252,8 kB | pridané: 09.12.2019)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 252,4 kB | pridané: 22.11.2019)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 21.11.2019)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 25.09.2019)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 - financovanie školských zariadení
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 3/2019. (veľkosť: 138,0 kB | pridané: 22.07.2019)
   VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO (veľkosť: 252,7 kB | pridané: 14.12.2018)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 28.11.2018)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 24.10.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 (veľkosť: 195,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
   Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 (veľkosť: 455,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 243,9 kB | pridané: 09.02.2018)
   Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 146,3 kB | pridané: 12.10.2016)
   VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,1 kB | pridané: 15.06.2016)
   Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 31.03.2016)
   VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl (veľkosť: 16,8 kB | pridané: 30.12.2015)
   VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky (veľkosť: 83,0 kB | pridané: 15.12.2015)
   VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 29,8 kB | pridané: 28.06.2015)
   VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda (veľkosť: 33,3 kB | pridané: 26.03.2015)
   VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 120,5 kB | pridané: 08.12.2014)
   VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 18.06.2014)
   VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 110,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 17.04.2013)
   VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 25.02.2013)
   VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 142,5 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011) (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 05.02.2012)
   VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 05.02.2011)
   VZN č. 04/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 03/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu so sídlom na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 02/2010 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 154,5 kB | pridané: 11.01.2011)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email