NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

N á v r h

OBCE DOBRÁ VODA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA

č. 3/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.06.2021
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01.06.2021
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 01.06.2021
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16.06.2021
Pripomienky zasielať

  – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda,

                                    919 54 Dobrá Voda 121

  – elektronicky na adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com

 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 16.06.2021

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ uznesením č.    /2021 dňa:  
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dobrá Voda vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v zmysle vyhlášok k tomuto zákonu , vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“)

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE

OBCE DOBRÁ VODA

č. 3/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

 

ČLÁNOK 1

 

 • 1 Pôsobnosť nariadenia

 

 1. VZN v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.

Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na :

 1. zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 2. spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
 3. nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
 4. nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
 5. spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov najmä zberu
 6. elektroodpadov z domácností
 7. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraným spolu s obalmi
 8. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
 9. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotných pomôcok
 10. jedlých olejov a tukov
 11. spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok
 12. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
 13. podrobnosti prevádzkovania zberného dvora
 14. spôsob zberu drobného stavebného odpadu
 15. dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov (ak to nie je možné)

 

 1. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

 

 

 

 

 

 

 • 2 Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

 

 1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

 

 1. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 

 1. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

 

Držiteľ odpadu je povinný
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,24)
l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),
m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
n) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

 

 1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 

 1. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

 

 1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa;

za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

 

 1. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 

 1. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.1)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).

 

 1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

 

 1. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

 

 1. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

 

 1. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 

 1. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

 

 1. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

 

 1. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.

 

 1. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

 

 1. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

 

 1. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

 

 1. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 

 1. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

 

 1. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
 2. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

 

 1. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

 1. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 

 1. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

 

 1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

 

 1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

 

 1. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

 

31. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
 

32.  Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 

33. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

 

34. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

 

35. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

 

36. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
37. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
 

38. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

 

39. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

 

40.  Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1.
 

41. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.

 

42.  Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

 

43.  Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

ČLÁNOK 2

 

 • 3 Spoločné ustanovenia

 

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

 

 1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.
 2. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak sním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
 3. a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
 4. b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 5. c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

 

 1. Zakazuje sa :
 2. a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
 3. b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
 4. c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta …,
 5. d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas,
 6. e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
 7. f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch
 8. g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
 9. h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
 10. i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

 

 1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
 2. a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
 3. b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 4. c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 5. d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 6. e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

 

 1. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“, (v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)

 

 1. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

 1. Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

 

 • 4 Hierarchia odpadového hospodárstva obce

 

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

 1. predchádzanie vzniku odpadu:
 • – osveta u detí navštevujúcich materskú školu (súťaže, informácie, brožúry, školský časopis a pod.),
 • – osveta u ostatných občanov (informácie, brožúry, internet, obecný rozhlas),
 • – spolupráca so spoločenskými a záujmovými organizáciami so zameraním na predchádzanie vzniku odpadu,
 1. príprava na opätovné použitie:
 • – triedenie odpadov,
 1. recyklácia:
 2. iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie:
 3. zneškodňovanie:

 

ČLÁNOK 3

 

 • 5 Komunálny odpad a jeho zložky

 

VZN upravuje v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z. – ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov –  podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi odpadu:

 1. a) pre číslo skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu :
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU  
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01  
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
20 01 41 odpady z vymetania komínov O
20 01 99 odpady inak nešpecifikované  
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY  
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 08 drobný stavebný odpad O
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované  

 

 

 1. b)  pre číslo skupiny 16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu (odpadové pneumatiky).

 

16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU  
16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08  
16 01 03 opotrebované pneumatiky O

 

*** vysvetlivky

O – kategória odpadu  – Ostatný

N – kategória odpadu – Nebezpečný

 

 

 • 6a Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

 

 1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby vo veľkostiach:

110 litrová kovová, 120 litrová a 240 litrová

pri nehnuteľnostiach určených na bývanie , aj pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako 

nebytové priestory.

 1. Rodinné domy – domácnosti:
 • 1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1 – 4 občania),
 • 2 ks 110 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba alebo 1 ks 240 l (5 a viac občanov),

 

 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ:
 • podľa počtu zaplatených nádob na OcÚ.

 

 1. Obec zabezpečí podľa potreby dostatočný počet nádob. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

 

 1. Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Dobrá Voda realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je každoročne zverejňovaný na úradných tabuliach, internetovej stránke obce, miestnym rozhlasom a je prístupný na OcÚ.
 2. Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne :
 3. pre rodinné domy a bytové domy – 1 x za 14 dní,
 4. pre FO – podnikateľov a PO – 1 x za 14 dní, ak nie je dohodnuté inak.

 

 

 1. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 

 • 6b Systém zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov

 

 1. V obci sa vykonáva triedený zber:

 

 1. a) elektroodpadov z domácností,
 2. b) papiera, skla, plastov, kovov
 3. c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
 4. d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a

    zdravotníckych pomôcok,

 1. e) jedlých olejov a tukov z domácností,
 2. f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 3. g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

 

 1. Na zber triedených zložiek komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

 

 1. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Zber triedených zložiek komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce, rovnako občania obdržia Harmonogram v papierovej forme do poštových schránok.

 

 1. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, je povinná:
 2. a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
 3. b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
 4. c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto

odstrániť,

 1. d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné

náklady opravu alebo výmenu

 1. e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas

tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom vrátane množstva vytriedeného KO, (zhodnotenie/zneškodnenie/úprava/iné nakladanie …)

 1. f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu

a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených

v tomto nariadení,

 1. g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
 2. h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec a zberných nádob na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.

 

 1. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
 2. a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok

zberu odpadov alebo výkupu odpadov,

 1. b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
 2. c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa

nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,

 1. d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného

odpadu.

 

            Odpadové pneumatiky  – v zmysle § 72 zákona 79/2015 Z.z.

 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo iné miesto, ak tak obec určí, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.  

Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec Dobrá Voda na mieste určenom obcou. Možnosť odovzdať odpadové pneumatiky na mieste určenom obcou majú len fyzické osoby. Podnikatelia  sú povinní odovzdávať odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi pneumatík.

 

 • 7 Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

 

 1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:

 

 1. a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na

vhodnú manipuláciu s nádobami,

 1. b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
 2. c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,

frekventovaných miest a pod.,

 1. d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
 2. e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

 

 1. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

 

 1. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

 

 1. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

 

 1. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

 

 1. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

 

 

 • 8 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov
 • elektroodpadov z domácností
 1. Obec realizuje zber elektroodpadov z domácností prostredníctvom zmluvy cez zberovú spoločnosť / alebo s treťou osobou pre elektroodpady alebo prostredníctvom zmluvy cez zberovú spoločnosť, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 

 1. Elektroodpad – príklady : televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

 

             Na území obce je vytvorený systém zberu minimálne 1 x do roka, kedy občania môžu 

             odovzdať elektroodpad z domácností. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým

            spôsobom.

 

 1. Žiarivky a svietidlá – príklady: lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, LED svetelné zdroje a vysokotlakové a nízkotlakové výbojky.

Nepatria sem: žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky.

 

Odovzdávajú sa do zbernej nádoby umiestnenej na obecnom úrade.

 

 1. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
 2. a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
 3. b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych

odpadov.

 

 1. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

 1. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

 

 1. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 • 9 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov – papiera, skla, plastov a kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

 

 1. Vytriedený komunálny odpad sa v obci zbiera prostredníctvom zberu do plastových vriec a do nádob s objemom 120 litrov, 240 litrov a 1100 litrov

 

Do vriec sa zbiera :

 1. plasty, kovové a viacvrstvové obaly
 2. papier

 

Do nádob 120, 240 l sa zbiera :

 1. plasty, kovové a viacvrstvové obaly

 

Do nádob 1100 l sa zbiera:

 1. plasty, kovové a viacvrstvové obaly
 2. papier
 3. sklo

Uvedený spôsob zberu triedených zložiek je na základe povolenia a požiadavky zberovou spoločnosťou.

 

 1. Do vriec sa zakazuje ukladať zmesový komunálny odpad.

 

3.Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly

 

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a nádob s objemom 120 l, 240 l, 1100 l raz za mesiac. Triedený zber odpadov  zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,  fľaše od nápojov, sirupov, rôzne plastové nádobky

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Tvrdené plasty – môžu občania ukladať do kontajnera na stojisku určenom obcou minimálne lx ročne.

Patria sem : viazacie pásky, plexisklo, lexan, sklolaminát, PVC žalúzie, PVC okenné profily, PVC trubky, hadice od pračiek, záhradné hadice, hadice od vysávačov, podlahová guma, gumené hračky, polystyrén, bandasky a sudy, prepravky od nápojov  a ovocia, vedrá, záhradný nábytok, kvetináče, kancelárske potreby, hračky…

 

Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec  a nádob s objemom 120, 240 a 1100 litrov raz za mesiac.

Patria sem: kovové tuby od pást, , konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

V obci je možné odovzdávať väčší kovový odpad na mieste určenom obcou.

 

Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom nádob, ktoré sú umiestnené v uzlových častiach obce. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje raz mesačne, alebo podľa  potreby na výzvu obecného úradu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, ..

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Kontajnery určené na separovaný zber skla sú umiestnené na verejných priestranstvách, s objemom 1100 l.

 

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a 1100 litrových nádob. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť raz mesačne, alebo podľa potreby.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, , baliaci, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Kontajnery určené na separovaný zber papiera sú umiestnené na verejných priestranstvách, s objemom 1100 l.

 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a nádob.

Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť raz za mesiac.

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína…

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce a v káblovej televízii.

 

 1. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

 

 • 10 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov

– použitých batérií a akumulátorov

 

1.Obec realizuje zber použitých batérií a akumulátorov  prostredníctvom zmluvy s treťou osobou pre elektroodpady alebo prostredníctvom zmluvy cez zberovú spoločnosť, ktorá prevádzkuje

systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z

komunálnych odpadov.

 

 1. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

 

3.Na území obce je vytvorený systém zberu minimálne 1x do roka. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.

 

4.Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

 1. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 • 11 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov

– veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 

 1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. V susednej obci Dechtice je umiestnená lekáreň, do ktorej je možné odovzdávať nespotrebované lieky, prípadne do iných lekární.

 

 1. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

 

 1. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

 • 12 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov

– jedlých olejov a tukov z domácností

 

 1. Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať na mieste určenom obcou.

 

 1. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

 

 1. Odpad je vyvážaný podľa potreby. Jeho prepravu a zhodnotenie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

 

 1. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne, alebo výmenou pri odovzdaní.

 

 

 • 13 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 

 1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

 

 1. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z parkov vrátane odpadu z cintorínov.

 

 1. Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu uvádza v hláseniach . Do BRO patria napr : kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania…

 

 1. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

Obec Dobrá Voda má zavedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zbernými nádobami na miestach určených obcou. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

 

 

 • 14 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

od prevádzkovateľa kuchyne

 

 1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, ako pôvodca odpadu.

 

 1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.

 

 1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

 

 1. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

 1. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009 o vedľajších živočíšnych produktov nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.
 2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný mať na tento účel uzatvorenú zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 

 1. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

 1. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

 

 • 15 Spôsob zberu objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

 

 1. Obec zabezpečuje potreby občanov odovzdať objemový odpad – min. 2x do roka na miestach určených obcou, kde sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery určené na tento odpad.

 

 1. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce

 

 

 • 16 Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové

a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

 

 1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

 

 1. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

 1. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.

 

 1. Na území obce je vytvorený systém zberu minimálne 2 x do roka Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom. Zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa realizuje na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

 

 1. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce

 

 

 • 17 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

 

 1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec v samostatnom všeobecne záväznom nariadení.

 

 1. DSO sa odovzdáva na mieste určenom obcou.

 

 1. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať priebežne počas celého roka.

 

 1. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

 1. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

 

 1. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia).

 

 

 

 

 • 18 Spôsob zberu textilu

 

 1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

– čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

– topánky (topánky iba v pároch, nezničené)

– doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

 1. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce.

 

 1. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie.

 

 1. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby

 

 1. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 • 19 Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

 

 1. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

 

ČLÁNOK 4

 

 • 20 Výkon štátnej správy

Obec

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :

 1. a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),
 2. b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

 

 

ČLÁNOK 5

 

 • 21 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 

 1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému Okresnému úradu, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza, v zmysle § 15 zákona 79/2015 Z.z.

 

 1. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, e-mailom na dobravoda.podatelna@gmail.com, telefonicky na čísle 033 / 55 75 004.

 

 1. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad.

 

 • 22 Priestupky

 

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
 2. a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],
 3. b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
 4. c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],
 5. d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
 6. e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
 7. f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
 8. g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,
 9. h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
 10. i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
 11. j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
 12. k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

 

 1. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

 

 1. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].

 

 1. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].

 

 1. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

ČLÁNOK 6

 

 • 23 Kontrola

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených obecným úradom.

 

ČLÁNOK 7

 

 • 24 Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Toto VZN č. 3/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ……. uznesením č. …/2020

 

 1. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.7.2016.

 

 1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú upravené v iných nariadeniach.

 

 1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom …………..2021.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           ………………………………

                                                                                                                                     René Blanárik

                                                                                                                                     starosta obce

Návrh VZN 32021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Dobrá Voda

(Dátum odstránenia: 16.06.2021 23:59)

Print Friendly, PDF & Email