STAROSTA OBCE

René Blanárik

Narodený: 5. júla 1974, Smolenice
Rodinný stav: rozvedený
Deti: Dominik , Timotej, Olívia

Vzdelanie: Stredná škola s maturitou
Výkon povolania: od roku 2012

Telefón: +421 917 789773
E-mail: dobravoda.starosta@gmail.com

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

Volebné obdobie 2018-2022

  • René Blanárik

Volebné obdobie 2014-2018

  • René Blanárik

Volebné obdobie 2010-2014

  • René Blanárik od 09.11.2012,
  • Mgr. Jaromír Danko od 25.11.2011 do 30.06.2012 (vzdal sa mandátu),
  • Mgr. Marek Drobný do 30.06.2011 (vzdal sa mandátu)

Volebné obdobie 2006-2010

  • Rudolf Ružička

Volebné obdobie 2002-2006

  • Rudolf Ružička

Volebné obdobie 1998-2002

  • Rudolf Ružička

Volebné obdobie 1994-1998

  • Rudolf Ružička

Volebné obdobie 1990-1994

  • Rudolf Ružička

Print Friendly, PDF & Email