Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. 267/1 a parc. č. 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

 

Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS)

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je funkčné využitie pozemku – plochy záhrad rodinných domov.

Pri pozemku sú prístupné rozvody NN, rozvody vody, STL plynu, kanalizácie, rozvod KT a telefónna linka.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 1. Úvodné ustanovenie

Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dobrá Voda a uznesením Obecného zastupiteľstva obce Dobrá Voda č. 175/2020 zo dňa 16.12.2020.

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže
 2. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to:
  – pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je funkčné využitie pozemku – plochy záhrad rodinných domov.

 1. Minimálna požadovaná kúpna cena:
  Vyhlásená minimálna cena, za ktorú sa OVS ponúka je cena stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 38,00 €/m2 (slovom tridsaťosem eur za jeden meter štvorcový) a to na základe odhadu trhovej hodnoty.
 2. Obsah kúpnej zmluvy na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Dobrá Voda č. 175/2020 zo dňa 16.12.2020 a tvorí prílohu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

 

III. Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže: 06.10.2021.
2. Obhliadka nehnuteľností sa vykoná vo vopred dohodnutom termíne na Obecnom úrade v Dobrej Vode u René Blanárika, tel. 033/5575004, 0917/789773.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: piatok 05.11.2021 do 12.00 h (vrátane).
4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov, najneskôr do 12.11.2021.
5. Oznámenie vybraného návrhu: do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.
6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr do 10 pracovných dní od rozhodnutia komisie na
vyhodnotenie súťažných návrhov.

 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
  1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce Dobrá Voda dňa: 06.10.2021.
  2. Požadovaná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti je minimálna.
  3. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  4. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 05.11.2021 do 12.00 h (vrátane).
  5. Vyhlasovateľ – obec Dobrá Voda vyhodnotí predložené návrhy do 12.11.2021 na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov. Otváranie a vyhodnocovanie súťažných návrhov je možné v prítomnosti navrhovateľov.
  6. Vyhlasovateľ – obec Dobrá Voda písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 5 pracovných dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), predložený cenový návrh a uvedenie poradia, ktoré bolo určené na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.
  7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zrušiť súťaž, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
  8. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
  9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
  10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
 2. Podmienky predaja
  1.
  Účastník súťaže prijíma podmienky, ktoré sú obsahom návrhu kúpnej zmluvy a na ktorých vyhlasovateľ trvá:
  – Pozemky sú určené výlučne na výstavbu rodinných domov.
  – Začne výstavbu rodinného domu do 5 rokov od právoplatnosti kúpnej zmluvy,
  – Účastník je povinný oboznámiť sa s technickým stavom nehnuteľností.
  V prípade nedodržania týchto podmienok má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
  2. Účastník súťaže zaplatí kúpnu cenu jednorazovo najneskôr do 10 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy na bankový účet predávajúceho.
  3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva obec Dobrá Voda po uhradení celej kúpnej ceny, kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
  4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
  5. Účastník súťaže berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa vyššie uvedených bodov 1. a 2. nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká.
 3. Kupujúci nesmie predať pozemky skôr ako o 5 rokov odo dňa kúpy, ak tak urobí, bude postihnutý sankciou 5000 € (slovom päť tisíc eur), ak nevyužije postup podľa čl. V, bodu 7.
 4. V prípade zámeru predať pozemky do 5 rokov odo dňa jeho kúpy sa na pozemky vzťahuje predkupné právo obce a to za cenu, za ktorú obec pozemky predala. Ak boli na pozemkoch realizované práce, ktoré pozemok zhodnotili, uhradí obec aj hodnotu tohto zhodnotenia a to podľa znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať kupujúci. Ak obec nevyužije toto predkupné právo má kupujúci možnosť následne predať pozemky inému záujemcovi.

 

 1. Kritéria hodnotenia návrhov
  1.
  Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predávanú nehnuteľnosť.
  2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
  3. V prípade zhodnosti cenových ponúk rozhodne o víťazovi komisia. Zdôvodnenie uvedie v zápisnici z vyhodnotenia predkladaných návrhov.
  4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach – vyhlasovateľ oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

VII. Podanie ponuky/ návrhu
1.
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa doručia v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Obec Dobrá Voda
Obecný úrad

Dobrá Voda 121

919 54 Dobrá Voda
s výrazným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – pozemky č. 267/1 a 267/2“

 1. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: dátum, čas, číslo záznamu a číslo spisu“.
  3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:
  – presné označenie navrhovateľa (Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné
  číslo, tel. č., fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO,
  konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č. )
  – označenie nehnuteľnosti,
  – cenový návrh,
  – záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosti tak ako stoja a ležia za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy,
  – súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy, súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže,
  – ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
  4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené (okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah), bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

Prílohy:
1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. Uznesenie OZ č. 175/2020 zo dňa 16.12.2020
3. List vlastníctva č. 1300

 1. Katastrálna mapa s vyznačenými pozemkami

V Dobrej Vode, 06.10.2021

 

 

 

 

 

 

                                                                                              René Blanárik.

                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

UZNESENIE OZ – SCHVÁLENIE OVS

LIST VLASTNÍCTVA

KATASTRÁLNA MAPA

 

Vyvesené: 06.10.2021

Dátum zvesenia: 05.11.2021

Zodpovedá: Obec Dobrá Voda

OVS_267_1_2021

Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS_267_1_2

(Dátum odstránenia: 05.11.2021 23:59)

Print Friendly, PDF & Email