Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a č. 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

 

Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS)

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je funkčné využitie pozemku – plochy záhrad rodinných domov.

Pri pozemku sú prístupné rozvody NN, rozvody vody, STL plynu, kanalizácie, rozvod KT a telefónna linka.

 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

  • Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS_267_1_2_II                                                                                                                                                                         POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Príloha č. 1 – Návrh kúpnej zmluvy Príloha č. 1_Návrh kúpnej zmluvy_267_1_2
  • Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa FO Príloha č. 2_Čestné vyhlásenie navrhovateľa_FO
  • Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa PO Príloha č. 3_Čestné vyhlásenie navrhovateľa_PO
  • Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži FO Príloha č. 4_Čestné vyhlásenie k VOS_FO
  • Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži PO Príloha č. 5 _Čestné vyhlásenie k VOS_PO
  • Príloha č. 6 – Súhlas so spracovaním osobných údajov Príloha č. 6_Súhlas                                                                                                                                                                                        UZNESENIE OZ – SCHVÁLENIE OVS
  • Uznesenie č. 151/2020 zo dňa 26.08.2020 Uznesenie 150 -2020                                                                                                                                                                                                                        LIST VLASTNÍCTVA
  • List vlastníctva č. 1300 LV č. 1300                                                                                                                                                                                                                                               KATASTRÁLNA MAPA
  • Katastrálna mapa s vyznačenými pozemkami  Katastrálna mapa_267_1_2                                                                                                                                                                                                        Vyvesené: 15.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dátum zvesenia: 13.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zodpovedá: Obec Dobrá Voda                                                                                                                                                                                                                                                                         OVS_267_1_2_II

 

(Dátum odstránenia: 13.11.2020 12:00)

Print Friendly, PDF & Email