Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov_parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS)

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je funkčné využitie pozemku – plochy záhrad rodinných domov.

Pri pozemku sú prístupné rozvody NN, rozvody vody, STL plynu, kanalizácie, rozvod KT a telefónna linka.

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS

POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  • Príloha č. 1 – Návrh kúpnej zmluvy
  • Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa FO
  • Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa PO
  • Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži FO
  • Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie k verejnej obchodnej súťaži PO
  • Príloha č. 6 – Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                                             UZNESENIE OZ – SCHVÁLENIE OVS
  • Uznesenie č. 151/2020 zo dňa 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                LIST VLASTNÍCTVA
  • List vlastníctva č. 1300                                                                                                                                                                                                                                                                          KATASTRÁLNA MAPA
  • Katastrálna mapa s vyznačenými pozemkami 

 

 • Vyvesené: 20.11.2020Zodpovedá: Obec Dobrá Voda
 • Dátum zvesenia: 21.12.2020

OVS_267_1_2_III

Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS_267_1_2_III

Príloha č. 1_Návrh kúpnej zmluvy_267_1_2

Príloha č. 2_Čestné vyhlásenie navrhovateľa_FO

Príloha č. 3_Čestné vyhlásenie navrhovateľa_PO

Príloha č. 4_Čestné vyhlásenie k VOS_FO

Príloha č. 5 _Čestné vyhlásenie k VOS_PO

Príloha č. 6_Súhlas

Uznesenie 151 -2020

LV č. 1300

Katastrálna mapa_267_1_2

(Dátum odstránenia: 02.12.2020 12:00)

Print Friendly, PDF & Email