Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov – parc. č. 267/1 a 267/2

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

 

Obec Dobrá Voda vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS)

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

pozemky – parc.  KN reg. „C“  č. 267/1 – záhrada o výmere 546 m2 a parc.  KN reg. „C“  č. 267/2 – záhrada o výmere 568 m2 v k.ú. Dobrá Voda, obec Dobrá Voda, okres Trnava, zapísaná na LV 1300, vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

V zmysle platného územného plánu Obce Dobrá Voda je funkčné využitie pozemku – plochy záhrad rodinných domov.

Pri pozemku sú prístupné rozvody NN, rozvody vody, STL plynu, kanalizácie, rozvod KT a telefónna linka.

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE A PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS Vyhlásenie OVS a Podmienky OVS_267_1_2

POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

(Dátum odstránenia: 02.10.2020 12:00)

Print Friendly, PDF & Email