Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2021 o 17:30 hod.

   P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode zvolaného na základe

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

dňa 16.6.2021 o 17.30 h

v  zasadacej miestnosti Obecného úradu Dobrá Voda

 

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  OZ  Dobrá Voda
 4. Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 494/177 a 494/178
 5. Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 494/179
 6. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 494/172 a 494/173
 7. Zámer predaja pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 494/172 a 494/173
 8. Žiadosť o odkúpenie podielu na pozemku obce Dobrá Voda  – parc. č. 334/1
 9. Zámer predaja podielu na pozemku obce Dobrá Voda – parc. č. 334/1
 10. Žiadosť o zmenu v ÚPD Dobrá Voda
 11. Žiadosť o nájom nebytových priestorov parc. č. 1391/7 a vonkajších priestorov parc. č. 1391/1
 12. Zámer prenájmu nebytových priestorov parc. č. 1391/7 a vonkajších priestorov parc. č. 1391/1
 13. Návrh VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda
 14. Rozpočtové opatrenie č. 4 a 5 Obec Dobrá Voda
 15. Návrh Záverečného účtu obce Dobrá Voda za rok 2020
 16. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 17. Návrh na organizáciu vyučovania v školskom roku 2021/2022 – Základná škola s materskou školou Dobrá Voda
 18. Uznesenia OZ
 19. Diskusia
 20. Záver.

 

                                                                                                                           ____________

                                                                                                                          René Blanárik

                                                                                                                           starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Dobrá Voda dňa        09.06.2021

Vyvesené na úradnej tabuli obce Dobrá Voda dňa                  09.06.2021

Zvesené  z úradnej tabule obce Dobrá Voda dňa                     16.06.2021     

1. i Pozvánka na zasadnutie OZ 16.6.2021

(Dátum odstránenia: 16.06.2021 17:30)

Print Friendly, PDF & Email