VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

OBEC DOBRÁ VODA

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA

č. 5/2021

 

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.9.2021
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 24.9.2021
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25.9.2021
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6.10.2021
Pripomienky zasielať

  – písomne na adresu: Obec Dobrá Voda,

                                    919 54 Dobrá Voda 121

  – elektronicky na adresu: dobravoda.podatelna@gmail.com

 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 11.10.2021

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní OZ uznesením č.  244/2021 dňa: 11.10.2021
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 12.10.2021
VZN nadobúda účinnosť dňom: 28.10.2021

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dobrá Voda vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v zmysle vyhlášok k tomuto zákonu , vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“)

 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE

OBCE DOBRÁ VODA

č. 5/2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda

 

 

ČLÁNOK 1

Predmet dodatku

Čl. 3

  1. V § 6b – Systém zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov sa v odstavci 6 vypúšťa znenie:

 

            Odpadové pneumatiky  – v zmysle § 72 zákona 79/2015 Z.z.

 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo iné miesto, ak tak obec určí, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.  

Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec Dobrá Voda na mieste určenom obcou. Možnosť odovzdať odpadové pneumatiky na mieste určenom obcou majú len fyzické osoby. Podnikatelia  sú povinní odovzdávať odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi pneumatík.

 

 

  1. Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

  • 6c Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami a spätný zber

 

  1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na iné miesto, ak tak obec určí, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

 

 

  1. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva oprávnenou organizáciou na mieste určenom obcou a to v oplotenom priestore

Priemyselného areálu Dobrá Voda, parc. číslo 1391/1, súp. číslo 371.

 

 

 

 

 

 

ČLÁNOK 2

 Záverečné ustanovenia

 

 

  1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda zo dňa 16.6.2021 ostávajú nezmenené a v platnosti.

 

  1. Toto VZN č. 5/2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode dňa 11.10.2021 uznesením č. 244/2021 a nadobúda účinnosť  28.10.2021.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ………………………………

                                                                                                                                     René Blanárik

                                                                                                                                     starosta obce

 

VZN 5_2021 ktorým sa mení VZN č. 3_2021

(Dátum odstránenia: 27.10.2021 23:59)

Print Friendly, PDF & Email