Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dobrá Voda

Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121

www.obecdobravoda.eu

 podľa § 9a ods. 9 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)

z v e r e j ň u j e

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu

hodného osobitného zreteľa

 

a to nehnuteľnosť, časť pozemku v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/127 parcela registra C o výmere 140 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorá je zapísaná na LV č. 1300 v prospech nájomcu:

Ing. Schingler František, bytom Púpavová 30, 841 04 Bratislava prechodne bytom Dobrá Voda 425, za nájomnú cenu 100,00 EUR/rok na obdobie 5 rokov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v prenájme nevyužívaného pozemku vo vlastníctve obce Dobrá Voda, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa (parcela č. 494/135), kde sa nachádza rodinný dom nájomcu č. 425. Nájomca bude pozemok obhospodarovať a starať sa o neho a udržovať ho.

 

 

 

 

 

                                                                                              René Blanárik

                                                                                  starosta obce Dobrá Voda

 

 

 

Vyvesené: 24.06.2020

 

Zvesené: 09.07.2020

Zámer_Schingler

(Dátum odstránenia: 09.07.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email