Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa_parc. č. 494/170 a parc. č. 494/171

Obec Dobrá Voda

Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121

www.obecdobravoda.eu

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Ďalej len „ Zákon o majetku obcí)

 

z v e r e j ň u j e

 

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu

hodného osobitného zreteľa

 

 

a to nehnuteľnosti, pozemky v katastrálnom území Dobrá Voda, parcela č. 494/170, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2  a parcela č. 494/171, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, ktoré vzniknú odčlenením od parcely č.   494/5 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 835 m2 z LV 1300 na základe Geometrického plánu č. 1/2021 vypracovaného Ing. Petrom Šulkom, Tichá 7, 917 05 Trnava, IČO: 51035456 úradne overeným Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom pracovisko Trnava dňa 26.01.2021 pod číslom G2-38/2021 v prospech nadobúdateľky:

Moniky Hečkovej, rod. Chmelovej, nar. XXXXX, bytom XXXXXXXXXXXXXXXXXXX v podiele 1/1 za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2, t.j. 480,00 EUR (slovom štyristoosemdesiat eur).

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 103 v katastrálnom území Dobrá Voda, tak aby právny stav bol odrazom stavu skutkového a teda, aby zodpovedal skutočnému užívaniu nehnuteľnosti. Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               René Blanárik

                                                                                      starosta obce Dobrá Voda

 

 

 

Vyvesené: 01.04.2021

 

Zvesené:  15.04.2021

Zámer_Hečková Monika – zverejnenie

(Dátum odstránenia: 15.04.2021 23:59)

Print Friendly, PDF & Email