Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2019 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu
o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 pre obec Dobrá Voda je 21,54 %.

(Dátum odstránenia: 28.02.2022 20:59)

Print Friendly, PDF & Email