1

U P O Z O R N E N I E

Obecný úrad Dobrá Voda dôrazne upozorňuje občanov na dodržiavanie pravidiel separácie odpadu. Všetky nádoby na separáciu sú viditeľne označené názvom odpadu, ktorý do nich patrí. Takýto vyseparovaný odpad ako je sklo, papier, textil nám zberová spoločnosť zberá zadarmo, pokiaľ  tam nie je vložený  iný odpad.

V takomto prípade zaň zaplatíme ako za komunálny odpad a tým navýšime náklady obce, čo má za následok zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občanov.

Napr. v kontajnery na papier „Za Blavu“ boli vhodené igelitové mechy s pokosenou trávou a sklo. Pokosená tráva patrí do kompostu, igelitové mechy do plastov a na sklo sú po obci rozmiestnené kontajnery.

Je na nás všetkých ako sa k separácii odpadu postavíme  a ako ochránime  svoje  finančné prostriedky pred zbytočným plytvaním.