Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022-2026

Zástupca starostu: Mgr. Lívia Michaličková
Poslanci: Ing. Adriána Danková, Ing. Vladimír Krížik, Mgr. Lívia Michaličková, Marián Novák, Ing. Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin Vaško

Trocha legislatívy...

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

História samosprávy

Volebné obdobie 2022-2026

Zástupca starostu: Mgr. Lívia Michaličková
Poslanci: Ing. Adriána Danková, Ing. Vladimír Krížik, Mgr. Lívia Michaličková, Marián Novák, Ing. Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin Vaško

Volebné obdobie 2018-2022

Zástupca starostu: Mgr. Lívia Michaličková
Poslanci: Daniel Hulman, Miroslav Lukačovič, Mgr. Lívia Michaličková, Marián Novák, Ing. Martin Ružička, Miroslav Staráček, Martin Vaško

Volebné obdobie 2014-2018

Zástupca starostu: Ján Kollár
Poslanci: Eva Ažaltovičová, Ján Kollár, Ivana Ladvenicová, Lívia Michaličková, Mária Danková, Blanka Štefaničková, Andrea Lukačovičová

od 7.2.2018 boli zvolení:
Poslanci: Daniel Hulman, Martin Ružička, Miroslav Staráček

od 31.10.2017 bol zvolený:
Poslanec: Martin Vaško

od 27.06.2017 sa vzdala Andrea Lukačovičová

od 05.04.2017 sa vzdali: Mária Danková, Eva Ažaltovičová a Ivana Ladvenicová

Volebné obdobie 2010-2014

Zástupca starostu: Vladimír Krížik od 09.11.2012
Poslanci: Vladimír Krížik, Ing. Peter Klčo, Mgr. Lívia Michaličková, Mária Lukačovičová, Veronika Vašková, Marcel Danko, RNDr., Bc. Alžbeta Benedikovičová

Volebné obdobie 2006-2010

Zástupca starostu: Marián Novák
Poslanci: Peter Benedikovič, René Blanárik, Ing. Pavel Danko, Mária Danková, Ing. Peter Hlavatovič, MUDr. Vladimír Kuvačík a Marián Novák

Volebné obdobie 2002-2006

Zástupca starostu: Ing. Pavel Danko
Poslanci: Mária Danková, Pavol Ružička, Ján Kollár, Miroslav Lukačovič, Angelína Sabínová, Daniela Golhová.

Volebné obdobie 1998-2002

Zástupca starostu: Ing. Peter Hlavatovič
Poslanci: Irena Chrvalová, Ing. Stanislav Benuščák, Marián Novák, Alojz Lukačovič, Mária Danková, Mgr. Peter Lukačovič, Mgr. Mária Kočitá, Peter Benedikovič, Ivan Gregorička, Mgr. Milan Kuchár

Volebné obdobie 1994-1998

Zástupca starostu: Ing. Pavel Danko
Poslanci: Viera Benedikovičová, Irena Chrvalová, Mária Kočitá, Alojz Lukačovič, Jozef Chmela, Peter Benedikovič, Jozef Blanárik, Viktor Gaža, Benedikt Kováč, Ján Danko, Peter Gálovič.

Volebné obdobie 1990-1994

Zástupca starostu: Ing. Jozef Novák
Poslanci: Jozef Blanárik, Ján Danko, František Danko, Ján Fujala, Benedikt Kováč, Alojz Lukačovič, Ing. Stanislav Lukačoviič, Anton Ondruška, Ján schild, Jozef Režnák, Eleonóra Tomovičová.

 

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.